TRANSCRIPCIONS DE DOCUMENTS DE LA CORT DEL BATLLE GENERAL I DE LES UNIVERSITATS DE LA BARONIA DE CABASSERS


< - - TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL


1358. juliol, 13. Falset. Concòrdia entre el comte de Prades i el baró de Cabassers sobre la jurisdicció del mer i mixt imperi de la batllia de Cabassers.


1450, maig, 20 – 1462, gener, 18. Cabassers. Primer Llibre de Cort.


1468, gener, 10 – 1475, maig, 16. Cabassers. Segon Llibre de Cort.


1526, març, 29. Cabassers. Joan Macip, de la Vilella d’Avall i habitant de Cabassers, dóna en dipòsit 9 lliures i 8 sous en moneda corrent a Gaspar Laurador, lloctinent de batlle de Cabassers, per dues peces de terra que compra a Maciana, vídua, muller del difunt Bernat de Cabassers, i al seu fill Martí Joan Gibert. El batlle fa fer una crida donant trenta dies per fer al·legacions a qualsevol persona que cregui que hi tingui dret. Trasllat del llibre de la cort. [Digitalització del document]


1534, gener, 8. Ordinació de Petrus de Robles, procurador general del bisbe de Tortosa, prohibint sota pena de 60 sous que ningú no utilitzi altre forn que el de la vila de Cabassers, de Johan Segur de la Figuera, excepte en cas de pesta o malalties contagioses. [Digitalització del document]


1624 i 1695. La Bisbal. Llibre de les ordinacions locals. [Digitalització del document]


1607, desembre, 23. La Figuera. Mateu Vallès, procurador general de la seva esposa Magdalena, requereix a Mateu Sabater, vicari de la Figuera, que presenti un protest a Pere Vidal, batlle general de la baronia de Cabassers, per demostrar la possessió per part de la seva esposa de la casa dels seus pares i exigir que el batlle li torni la clau. [Digitalització del document]


1609, abril, 26. La Bisbal. Memorial de l’arrendament dels béns dels povills de Pere Macip a veu de corredor, a la candela i al més donant, fet a la plaça de la Bisbal, amb presència del batlle. [Digitalització del document]


1614, octubre, 5. Cabassers. El Consell General de la baronia de Cabassers nomena síndics i procuradors generals per tal que puguin comprar blat i provisions, i els donen amplis poders de representació per als assumptes públics i privats de la baronia. [Digitallització del document]


1626, octubre, 22. Cabassers. Àpoca de 300 lliures que fa Francisco Castillo, pintor de Flix, a la vila de Cabassers, per pintar el retaule major de l’església de Cabassers, 1626, octubre, 22 [Digitalització del document: foli 14r i foli 14v]


1638, febrer, 28. Els jurats de Margalef, com a procuradors de l’ermita de Sant Salvador, dita la Tornera, i administradors del testament de mossèn Joan Espital, dónen a mitges el terç de 200 arnes que Espital ha deixat en benefici de Sant Salvador a Joan Estadella de la Palma, per termini de 6 anys. +El mateix tracte amb el terç de 60 arnes que Espital ha deixat a Joan Rebull de la Bisbal. [Digitalització del document]


1659, setembre, 19 – 1660, febrer, 26. Cabassers. Execucions de qüèsties i talls impagats de la vila de Cabassers. [Digitalització del document]


1677, octubre, 11. Cabassers. Juí de prohoms per a dirimir el litigi entre Franchest Masip de l’Ostal, com a procurador de la seva nora Maria Masip, i Pere Nabàs, per l’execució de les propietats de Bernat Masip per l’impagament de la pensió d’un censal. +Sentència de Lluís Fuster, assessor ordinari, 1677, novembre, 3. [Digitalització del document]


1703, maig, 23. Margalef. Declaració jurada de Joan Gibert, de Margalef, sobre un incident que va passar 55 anys enrera al Sitjar de Cabassers, on el batlle general de la baronia de Cabassers va demanar al batlle general del comtat de Prades, que es passejava amb la vara de batlle, que l’amagués o la hi trencaria. [Digitalització del document]


1703, agost, 6. Cabassers i Margalef. Procés pel furt de gallines i conills que van robar a Mateu Masip del Sòl del Perxe i a Jusep Masip del Grau, tots dos de Cabassers, el dia de Sant Salvador. S’acusa a Franchest Rogé, Franchest Nabàs i Domingo Llecha, tots de Cabassers, d’haver robat els animals i haver-los portat a Margalef per menjar-se’ls el dia de Sant Salvador. [Digitalització del document]


1703, octubre, 19. Cabassers. Sumària de testimonis per averiguar qui s’ha cagat al brancal de la porta de Mateu Masip del Perxe, de Cabassers, repetides vegades, i de nit. La sumària es troba

inconclosa. [Digitalització del document]


1704, juliol, 16. Cabassers. Acte de venda d’una heretat de terra herma, situada a la partida de les Vinyes de Cabassers, feta per Miquel Macip de la Bassada de Mitja Vila, com a curador dels béns del difunt Pere Escariol, a Francisco Amorós, com a més donant de l’encant públic que es va fer d’aquesta heretat a la plaça de Cabassers, per preu de 8 lliures i 2 sous. [Digitalització del document]


1712, juny, 2. Cabassers. Còpia d’unes sentències de prohoms fetes a instància de Mariana Solanelles, que demanda a Mateu Masip perquè li pagui les despeses que va haver de fer per motiu

d’una malaltia que va tenir, així com vuit faneques de blat, segons el que havien establert en una concòrdia que Mateu Masip ha incomplert. [Digitalització del document]


1716, maig, 31. Cabassers. Josep Morell i Josep Homdedéu, jurats de la universitat de Cabassers, després de consultar el consell geneneral, convocat per aquest propòsit, nomenen síndic procurador de la universitat a Pere Nabàs per reclamar un censal als povills de Tolrà, de Móra. [Digitalització del document]


1733, abril, 20. Cabassers. Juí de prohoms per una reclamació que fa Victòria Ballester a Salvador Carnasa perquè li pagui 18 o 20 corteres de blat. +Sentència de Juan Bautista Lleyda, assessor fiscal, desestimant la demanda de Victòria Ballester, 1733, maig, 5. [Digitalització del document]


1734, abril, 1. Examen ocular del cadàver de Mateu Macip, inspeccionat pel doctor i el cirurgià de Cabassers, a instància de Joseph Gibert, batlle. +Execució de béns a casa de Josep Abella, 1733, gener, 26, [Digitalització del document]


1735, novembre, 22. Cabassers. Concòrdia entre l’Ajuntament de Cabassers i Francesc Llecha, moliner, per anar a moldre el blat al seu molí. +Revocació de la concòrdia anterior, 1736, juliol, 16. [Digitalització del document]Documents amb informació rellevant sobre la història de la Baronia, que no pertanyen ni a la cort ni a les universitats.


Arxiu Comarcal del Priorat. Fons Mas Roger. Número de catàleg 0081. Referent a la Guerra dels Segadors.

(1r) A 6 de agost 1650 jo, lo doctor Gabriel Sans, rector de Cabacés, (h)e batejat en la igléssia de la Figuera a Gabriel Salvador, fill de Joseph Morell, pagès, y de Elisabet sa muller. Són (1v) fóren padrins Pere Amorós Fadrí y Patronilla Amorosa, tots de Cabacés.

Fonc nat en lo mas de son pare, dit de Cabaloca, per quant fugiren dels per les montañes per los fransesos que se apoderaren de la vila de Cabacés. [Digitalització del document]


< - - TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL